Tjänster

Start  > Tjänster

Brandprojektering

Vi ger dig den bästa tänkbara hjälpen i ditt projekt. Med vår långa och internationella erfarenhet är inget för komplicerat eller för svårt och vi hittar lösningar på det brandskydd ni eftersträvar.  

Vi har uppdrag i hela Sverige och kan hjälpa er i alla typer av projekt som behöver verifiera brandskyddslösningar oavsett i vilket skede projektet är i.

Vi hjälper dig med förstudie, brandutredning i tidiga skeden, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, brandritningar, brandskyddsinventering, brandskyddsrådgivning, riskhantering, riskanalys, utförandekontroll med mera.

Brännbara produkter ger bra förutsättningar för en brand att utvecklas och spridas. Därför krävs mer kompetens och att helheten för en byggnads brandskydd beaktas.

Vi har stor erfarenhet att arbeta med brandskydd för träbyggnader och hjälper ert projekt att hitta lösningar för den brandskyddsnivå ni eftersträvar.

Vi har även hållt över 100 föreläsningar internationellt om brandskydd i träbyggnader. Arbetar ditt företag med träbyggnader eller är ni intresserade av att lära er mer om brandskydd i träbyggnader. Kontakta oss så hjälper vi till att svara på era frågor.

Hållbart brandskydd

Hur kan brand ha en klimatpåverkan och vilken brandskyddsnivå ger bäst hållbarhet för en byggnads hela livslängd. Hur kan vi minska användning av onödiga material och produkter för brandskyddet. Det är frågor som vi arbetar med att hitta svar på i byggnadsprojekt.

RED medverkar samt driver forskning och utveckling i både Australien och Sverige för brandsäker användning av nya eller återvunna material och produkter i byggprojekt.

Brandskydd under byggtiden

Brandskyddet måste anpassas till både de faktiska och ibland oplanerade förhållandena på en byggarbetsplats. Orsakerna till brand kan vara ganska enkla saker som är lätta att missa när man ansvarar för en komplicerad och snabbt föränderlig miljö som ett bygge oftast är. Därför förespråkar vid löpande kontroller under byggtiden.  

RED Fire Engineers erbjuder både dokumentation och planering under projektering samt regelbundna kontroller tillsammans med platschef eller entreprenör för att se till att säkra arbetsförhållanden upprätthålls.  

Solceller och batterilagring

Vid solcellsinstallationer är det viktigt att utföra dessa för att minimera risken för antändning samt att räddningstjänst kan utföra sin insats med minimal risk. RED har varit delaktiga i att ta fram riktlinjer för diverse entreprenörer och solcellsinstallatörer. Vi är alltid delaktiga under projekteringen för att uppfylla lokala räddningstjänsters riktlinjer och placera installationerna med minimal risk.

Riskutredning vid samhällsplanering

Vid exploatering i närheten av transportleder för farligt gods, väg och järnväg, bensinstationer eller andra farliga verksamheter, behöver hänsyn tas till möjliga risker för människor och miljö. RED kan tillhandahålla rådgivning och analys i projektens tidiga skeden vid markförvärv eller planprocessens olika faser.  

ATEX, brandfarliga gaser och vätskor

Vi erbjuder stöd i projekt kopplat till regelverk som omfattar hantering av brandfarliga vätskor och gaser, samt explosiv atmosfär (ATEX). Reglerna ställer krav på att en verksamhetsutövare ska bedöma och hantera risken kopplade till brandfarlig vara samt uppkomst av explosiv atmosfär.  

RED kan bistå dig att uppfylla lagstiftningens krav kopplade till brandfarliga varor och att omsätta dem i praktiken.